Food Conveyor Sytems

ระบบลำเลียงกุ้ง ประกอบด้วย
– สายพาน PVC ใช้ลำเลียงกุ้งเข้าไปเพื่อทำการแกะเปลือกกุ้ง
-สายพานด้านบนใช้ลำเลียงกุ้งที่ทำการแกะแล้วไปยัง กระบวนการอย่างอื่นเป็นสายพานกระดูกงู
– สายพาน PVC ด้านล่างลำเลียงเปลือกกุ้งนำไปทิ้ง
– มีก๊อกน้ำในตัวสายพานต่อคนต่อหัวเป็นแบบเข่าดัน
– ระบบทั้งหมดเป็นระบบสายพานลำเลียงทั้งหมด
– พร้อมระบบควบคุมทั้งระบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>